TRƯỜNG TH ĐẠI ÂN 1A       Áp dụng từ ngày 26/10/2020   
ThứBuổiTiếtThời gianKHỐI LỚP    
    Lớp 1ALớp 1BLớp 2ALớp 2B3ALớp 3BLớp 4BLớp 4ALớp 5A   
2 17h - 7h 35'Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờchào cờChào cờChào cờChào cờ   
 27h40' - 8h15'Toán(Toàn)Toán(Phương)Toán(Khởi)Toán(Cương)Toán(Nghị)Toán(Hảo)Toán (Kết)Toán (Rộng)Toán(Quang)   
 Giải lao 20'   
38h45' - 9h20'TV(Toàn)TV(Phương)Tập đọc(Khởi)Tập đọc(Cương)Tập đọc(Nghị)Tập đọc(Hảo)Tập đọc(Kết)Tập đọc(Rộng)Tập đọc(Quang)   
49h25' - 10hTV(Toàn)TV(Phương)Tập đọc(Khởi)Tập đọc(Cương)Tập đọc(Nghị)Tập đọc(Hảo)Kể chuy(Kết)Kể chuy(Rộng)Kể chuy(Quang)   
 12h- 2h35'AN(QuyềnTD(Kiệt)TC: Tập đọc(Phát) Toán(Cương)Toán(Nghị)TNXH(Y)AV(Hiền)Chính tả (Rộng)Mĩ thuật(Phượng)   
Chiều22h40'- 3h15'MT(PhượngAV(Hiền)TC:Toán(Phát)Đạo đức(Cương)Chính tả(Nghị) TC:Toán(Y)TC:Tập đ(Kết)LTVC(Rộng)AN(Quyền)   
Giải lao 20'   
 33h45' - 4h20'TD(Kiệt)AN(QuyềnMĩ thuật(Phượng)LT&C(Cương)Ô Tập đọc (Nghị)Thủ c(Y)LTVC(Kết)AV(Hiền)AV ( Hậu)   
 Sáng17h - 7h 35'Toán(Toàn)TC:TV(Ly)AN(Quyền)AV ( Hiền)Tập đọc(Nghị)LT&C(Hảo)Kĩ Thuật( Y)Mĩ T(Phượng)Toán(Quang)   
 27h40' - 8h15'TC:TV(Ly)HĐTN(Phương)AV ( Hiền)Thể dục(T Tuấn) TC:Tập đọc(Nghị)AN(Quyền)Mĩ T(Phượng)Kĩ Thuật(Y)TC:TĐ(Quang)   
 Giải lao 20'   
 38h45' - 9h20'TV(Toàn)TV(Phương) Toán(Khởi)TC:Toán(Phát)AV ( Hiền)Chính tả(Hảo)TLV(Kết)Thể dục(T Tuấn)TLV(Quang)   
349h25' - 10hTV(Toàn)TV(Phương)Chính tả(Khởi)TC:Tập đọc(Phát)LT&C(Nghị)TC: Ch tả (Hảo)Toán (Kết)AV(Hiền)LT&C(Quang)   
  12h- 2h35'TV(Toàn)TVTV(Phương)Toán(Khởi)TC:Ch tả(Phát)Toán(Nghị)Toán(Hảo)Khoa học(Kết)AV(Hiền)Kĩ thuật(Y)   
 Chiều22h40'- 3h15'HĐTN(Toàn)TV(Phương)AV(Hiền)Tập viết(Cương)TNXH(Y)Tập Viết(Hảo)Địa lý(Thọ)Khoa học(Rộng)LT&C( Quang)   
                                 Giải lao 20'   
  33h45' - 4h20'TNXH(Toàn)TNXH(Phương)Tập viết(Khởi)Chính tả(Cương)ĐĐ(Nghị)Thể dục(T Tuấn)Tập đọc(Kết)Tập đọc(Rộng)Toán(Quang)   
4Sáng17h - 7h 35'TV(Toàn)TV(Phương)TNXH(Khởi)MT(Phượng)Thể dục(T Tuấn)Tập đọc(Hảo)AV(Hiền)Toán (Rộng)AV ( Hậu)   
27h40' - 8h15'TV(Toàn)TV(Phương)Kể chuyện(Khởi)Toán(Cương)Mĩ T (Phượng)Đạo đức(Hảo)AV(Hiền)Lịch sử(Thọ)AV(Hậu)   
Giải lao 20'   
48h45' - 9h20' Toán(Toàn)TD(Kiệt)Chính tả(Khởi)TNXH(Cương)AV(Hiền)Chính tả(Hảo)AN(Quyền)Thể dục(T Tuấn)TLV(Quang)   
59h25' - 10hTD(Kiệt) Toán(Phương)Toán(Khởi)Chính tả(Cương)AN(Quyền)Toán(Hảo)Thể dục(T Tuấn)AV(Hiền)Tập đọc(Quang)   
Chiều12h- 2h35'AV(Hiền)TC:TV(Ly)TC:Toán(Phát)AN(Quyền)TNXH(Y)Thể dục(T Tuấn)TLV (Kết)TLV (Rộng)Địa lý(Quang)   
22h40'- 3h15'TC:Toán(Ly)MT(Phượng)TC:Tập đọc(Phát)TLV(Cương)T công(Nghị)AV ( Hiền)Toán (Kết)AN(Quyền)Toán(Quang)   
Giải lao 30'   
33h45' - 4h25'TNXH(Toàn)AV(Hiền)TC:Chính tả(Phát)Toán(Cương)Chính tả (Nghị)TNXH(Y)Chính tả (Kết)LT&C(Rộng)AV(Hậu)   
5Sáng17h - 7h 35'TV(Toàn)TC:Toán(Ly) Tập đọc(Khởi)Thủ công(Y)Thể dục(T Tuấn)TC:LTVC(Hảo)Khoa học(Kết)TC:Ch tả (Rộng)Chính tả(Quang)   
27h40' - 8h15'TV(Toàn)TC:TV(Ly)LT&C(Khởi)Thể dục(T Tuấn)Toán(Nghị)TC:Toán(Y)Toán(Kết)Địa lý(Thọ)Khoa học(Quang)   
Giải lao 20'   
38h45' - 9h20'TC:TV(Ly)TV(Phương)Toán(Khởi)TC: Ch tả(Phát)Tập viết(Nghị)TLV(Hảo)TC: Toán(Kết)Toán(Rộng)Toán(Quang)   
49h25' - 10hTC:Toán(Ly)TV(Phương)Đạo đức(Khởi)TC:Toán(Phát)TC:Toán(Nghị)TC: TLV(Hảo)LT&C(Kết)TLV (Rộng)TC: Toán(Quang)   
 12h- 2h35'TC:TV(Ly)TNXH(Phương)Thủ công(Khởi)Tập đọc(Cương)TLV(Nghị)AV ( Hiền)Lịch sử(Thọ)Toán (Rộng)Thể dục (Tuấn)   
Chiều22h40'- 3h15'AV(Hiền)TC:Toán(Ly)TLV(Khởi)Toán(Cương) TC:Toán(Nghị)Mĩ T (Phượng)Thể dục(Tuấn)Ôn: Toán(Rộng)Đạo đức(Quang)   
Giải lao 20'   
 33h45' - 4h25'ĐĐ(Ly)ĐĐ(Phương)Thể dục(Kiệt)Kể ch(Cương)AV ( Hiền)Toán(Hảo)Đạo đức(Kết)Khoa họ(Rộng)Khoa học(Quang)   
6Sáng17h - 7h 35'TV(Toàn)TV(Phương)TC:Chính tả(Phát)AV(Hiền)Toán(Nghị)Toán(Hảo)Toán(Kết)Toán(Rộng)Thể dục(Tuấn)   
27h40' - 8h15'TV(Toàn)TV(Phương)Thể dục(Kiệt)TC:C tả(Phát)TC:chính tả(Nghị)SHNGLL(Hảo)AV(Hiền)Đạo đức(Rộng)Lịch sử(Quang)   
Giải lao 20'   
38h45' - 9h20'TV(Toàn)TVToán(Phương)SHNGLL(Khởi)SHNGLL(Cương)SHNGLL(Nghị)AV ( Hiền)SHNGLL(Kết)SHNGLL(Rộng)SHNGLL(Quang)   
49h25' - 10hSH lớp(Toàn)SH lớp(Phương)SH lớp(Khởi)SH lớp(Cương)SH lớp( Nghị)SH lớp( Hảo)SH lớp(Kết)SH lớp(Rộng)SH lớp(Quang)   
GVCNPhan Văn ToànTrần T K PhươngPhan Văn KhởiDương V CươngDương Sĩ NghịPhan Thị V HảoVõ Văn KếtNg Đình RộngNgô Vinh Quang