TRƯỜNG TH ĐẠI ÂN 1A    Áp dụng từ ngày 26/10/2020     
ThứBuổiTiếtThời gianKHỐI LỚP      
    Lớp 1CLớp 2CLớp 3CLớp 4CLớp 5B     
2Sáng17h - 7h 35'Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ     
27h40' - 8h15'Toán(Soàn)Toán(Dũng)Toán(Xuân)Toán (T Linh)Tập đọc(Huyền)     
Giải lao 20'     
38h45' - 9h20'TV(Soàn)Tập đọc(Dũng)Tập đọc(Xuân)Tập đọc(T Linh)Chính tả(Huyền)     
49h25' - 10hTV(Soàn)Tập đọc(Dũng)Tập đọc(Xuân)Kể chuyện(T Linh)Toán( Huyền)     
 12h- 2h35'TC:TV(Ly)Chính tả(Dũng)Thể dục(T Tuấn)LTVC(T Linh)LT&C(Huyền)     
Chiều22h40'- 3h15'TC:TV(Ly)TC:Tập đọc(Dũng)AV ( Hậu)Thể dục(T Tuấn)TLV(Huyền)     
Giải lao 20'     
 33h45' - 4h20'TD(Tuấn) Toán(Dũng)TNXH(Phát)TC:Toán(T Linh)Khoa học(Huyển)     
3Sáng17h - 7h 35'TV(Soàn)TNXH(Phát)Tập đọc(Xuân)Toán (T Linh)TLV(Huyền)     
27h40' - 8h15'TV(Soàn)TC:Toán(Phát)AV ( Hậu)LTVC(T Linh)Lịch sử(Huyền)     
Giải lao 20'     
38h45' - 9h20'MT(Phượng)AV(Hậu)TCTập đọc(Xuân)AN (Quyền)Thể dục(Tuấn)     
49h25' - 10hHĐTN(Soàn)Thể dục(Tuấn)LT&C(Xuân)AV ( Hậu)AN(Quyền)     
 12h- 2h35'TD(Tuấn)Mĩ T(Phượng)AV(Hậu)Tập đọc(T Linh)Địa lý(Huyền)     
Chiều22h40'- 3h15'TC:Toán(Ly)AV(Hậu)TD(Tuấn)Toán (T Linh)LT&C( Huyền)     
                                 Giải lao 20'     
  33h45' - 4h20'TC:TV(Ly)AN(Quyền)TNXH(Phát)AV(Hậu)Toán(Huyền)     
4Sáng17h - 7h 35'TC:Toán(Ly)Tập đọc(Dũng)ĐĐ(Xuân)Địa lý(Phát)Khoa học(Huyền)     
27h40' - 8h15' Toán(Soàn)LT&C(Dũng)Toán(Xuân)Khoa học (Phát)Toán(Huyền)     
Giải lao 20'     
48h45' - 9h20'TV(Soàn)Kể ch(Dũng)TC:Toán(Xuân)Chính tả (T Linh)Kể chuyện(Huyền)     
59h25' - 10hTV(Soàn)TC:Toán(Phát)Chính tả(Xuân)Kĩ Thuật(Linh)Tập đọc(Huyền)     
Chiều12h- 2h35'TV(Soàn)Toán(Dũng)Chính tả (Xuân)AV ( Hậu)Toán(Huyền)     
22h40'- 3h15'TV(Soàn)TC:TĐ(Dũng)T công(Xuân)AV ( Hậu)Ô Tập đọc(Huyền)     
Giải lao 30'     
33h45' - 4h20'AN(Quyền)Đạo đức(Dũng)Tập viết(Xuân)Mĩ T (Phượng)Đạo đức(Huyền)     
5Sáng17h - 7h 35'TV(Soàn)Tập viết(Dũng)AN(Quyền)TC: Chính tả (T Linh)AV ( Hậu)     
27h40' - 8h15'TV(Soàn)TLV(Dũng)Toán(Xuân)TLV (T Linh)AV ( Hậu)     
Giải lao 20'     
38h45' - 9h20'TNXH(Soàn)Thể dục(T Tuấn )Ô Tập đọc (Xuân)Toán (T Linh)Mĩ T (Phượng)     
49h25' - 10hAV(Hậu)Chính tả(Dũng)Mĩ T (Phượng)Đạo đức(T Linh)Thể dục(T Tuấn )     
 12h- 2h35'TNXH(Soàn)Toán(Dũng)Toán(Xuân)Khoa học (Phát)AV ( Hậu)     
Chiều22h40'- 3h15'Toán(Soàn)Thủ công(Dũng)TLV(Xuân)Lịch sử( Phát)AV ( Hậu)     
Giải lao 20'     
 33h45' - 4h20'AV(Hậu)TC:TĐ(Dũng) TC:Toán(Xuân)Thể dục(T Tuấn)Kĩ thuật(Phát)     
6Sáng17h - 7h 35'TV(Soàn)Toán(Dũng)Toán(Xuân)TLV(T Linh) Toán(Huyền)     
27h40' - 8h15'TV(Soàn)TC:Ch tả(Dũng) TC:Tập đọc(Xuân)Toán(T Linh)TC:Toán(Huyền)     
Giải lao 20'     
38h45' - 9h20'ĐĐ(Soàn)SHNGLL(Dũng)SHNGLL(Xuân)SHNGLL(T Linh)SHNGLL(Huyền)     
49h25' - 10hSH lớp(Soàn)SH lớp(Dũng)SH lớp( Xuân)SH lớp(T Linh)SH lớp(Huyền)     
GVCNThái Thị Kim SoànHuỳnh Tấn DũngTiêu Kim XuânVõ Thị Trúc LinhTrần Thị Ngọc Huyền     
              
              
              
Xác nhận của Phòng Giáo dục và Đào tạoĐại Ân 1, ngày 30 tháng 9 năm 2020     
KT TRƯỞNG PHÒNGHiệu trưởng     
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG