TRƯỜNG TH ĐẠI ÂN 1A      Áp dụng từ ngày 26/10/2020   
ThứBuổiTiếtThời gianKHỐI LỚP    
    Lớp 1DLớp 2DLớp 2ELớp 3DLớp 3ELớp 4DLớp 4ELớp 5C   
2Sáng17h - 7h 35'TV(Mai)AN(Quyền)Toán(Quẹl)Tập đọc(Linh)Tập đọc(My)Tập đọc(Kiệt)Tập đọc(Việt)AV(Giao)   
27h40' - 8h15'TV(Mai)Toán(Phương)Đạo đức(Quẹl)Tập đọc(Linh)Tập đọc(My)Kể chuy(Kiệt)Khoa học(Việt)AV(Giao)   
Giải lao 20'   
48h45' - 9h20'Toán(Mai)Tập đọc(Phương)Tập đọc(Quẹl)Chính tả(Linh)TNXH(Y)AV(Giao)Khoa học(Việt)AN(Quyền)   
49h25' - 10hAN(Quyền)Tập đọc(Phương)Tập đọc(Quẹl)Toán(Linh)Toán(My)AV(Giao)Toán (Việt)Đạo đức(Y)   
 12h- 2h35'TNXH(Mai)Tập đọc(Phương)TC:TĐ(Quẹl)Toán(Linh)Toán(My)Khoa học(Kiệt)TC: Toán(Việt)Tập đọc(Phương)   
Chiều22h40'- 3h15'ĐĐ(Mai)TC:TĐ(Phương)Tập viết(Quẹl)Ô Tập đọc (Linh)Chính tả(My)LTVC(Kiệt)LTVC(Việt)Toán( Phương)   
Giải lao 20'   
 33h45' - 4h20'Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ   
 Sáng17h - 7h 35'AV (Giao)Thể dục(Kiệt L)Thủ công(Qụel)Toán(Linh)Tập đọc(My)Tập đọc(Kiệt)Lịch sử(Việt)Toán(Phương)   
 27h40' - 8h15'Thể dục(Kiệt L) Toán(Phương)TLV(Quẹl) TC:Toán(Linh)Ô Tập đọc (My)Toán (Kiệt)AV(Giao)Kể chuyện(Phương)   
 Giải lao 20'   
 38h45' - 9h20'Ôn TV(Ly)LT&C(Phương)LT&C(Quẹl)ĐĐ(Linh)Chính tả (My)Thể dục(Kiệt L)Địa lý(Việt)LT&C(Phương)   
349h25' - 10hTC: Toán(Ly)Đạo đức(Phương) Toán(Quẹl)LT&C(Linh)LT&C(My)Kĩ Thuật(Y)Thể dục(Kiệt L)Địa lý(Phương)   
  12h- 2h35'TV(Mai)Chính tả(Phương)Tập đọc(Quẹl)Thể dục(Kiệt L)Mĩ T (Ngân)AV(Giao)Toán (Việt)Tập đọc(Phương)   
 Chiều22h40'- 3h15'TV(Mai)Tập viết(Phương)Chính tả(Quẹl)Mĩ T (Ngân)AN(Quyền)AV(Giao)Tập đọc(Việt)TLV(Phương)   
                                 Giải lao 20'   
  33h45' - 4h20'Toán(Mai)TC:Ch tả(Phương)TC:Ch tả(Quẹl)AV(Giao)Thể dục(Kiệt L)Mĩ T(Ngân)Chính tả (Việt)Mĩ Thuật(Phượng)   
4Sáng17h - 7h 35'TV(Mai)TC:Toán(Y)Mĩ T(Ngân)Tập đọc(Linh)ĐĐ(My)Thể dục(Kiệt L)AN(Quyền)TLV(Phương)   
27h40' - 8h15'TV(Mai)TNXH(Y)AN(Quyền)TNXH(Hà)Thể dục(Kiệt L)Chính tả (Kiệt)Mĩ T(Ngân)LT&C( Phương)   
Giải lao 20'   
48h45' - 9h20'Ôn TV(Ly)AV(Hậu)TNXH(Y)Chính tả (Linh)TC:chính tả(My)Toán (Kiệt)AV(Giao)Toán(Phương)   
59h25' - 10hTC: Toán(Ly)Mĩ T(Ngân)AV(Hậu)TC:chính tả(Linh)Toán(My)LT&C(Kiệt)AV(Giao)Khoa học(Phượng)   
Chiều12h- 2h35'Thể dục(Kiệt)Toán(Phương)Toán(Quẹl)Toán(Linh) TC:Toán(My)TLV (Kiệt)TLV (Việt)AV(Giao)   
22h40'- 3h15'AV (Giao)Thủ c(Phương)Thể dục(Kiệt L)TC:Toán(Linh)TCTập đọc(My)Khoa học(Kiệt)Toán (Việt)TC: Toán(Phương)   
Giải lao 30'   
33h45' - 4h20'Ôn TV(Ly)Chính tả(Phương)Chính tả(Quẹl)T công(Linh)AV ( Giao)Toán (Kiệt)Đạo đức(Việt)Thể dục(Kiệt)   
5Sáng17h - 7h 35'TV(Mai)Thể dục(Kiệt L )Kể ch(Quẹl)AV ( Giao)T công(My)Toán(Kiệt)TC: Ch tả (Việt)Khoa học(Phượng)   
27h40' - 8h15'TV(Mai)TLV(Phương)Toán(Quẹl)AV ( Giao)Toán(My)TC: Ch tả (Kiệt)Toán(Việt)Chính tả(Phương)   
Giải lao 20'   
38h45' - 9h20'Toán(Mai)Kể ch(Phương)TC:Toán(Y)Thể dục(Kiệt L)Tập viết(My)AN(Quyền)AV(Giao)Toán(Phương)   
49h25' - 10hTNXH(Mai)Toán(Phương)Thể dục(Kiệt L )AN(Quyền)TC:Toán(My)Địa lý(Kiệt)LT&C(Việt)Lịch sử(Phương)   
 12h- 2h35'TV(Mai)Toán(Phương)Toán(Quẹl)Toán(Linh)TNXH(Y)Toán(Kiệt)Kể chuy(Việt)AV ( Giao)   
Chiều22h40'- 3h15'TV(Mai)TC:TĐ(Phương)TC:TĐ(Quẹl) TC:Tập đọc(Linh)AV(Giao)Đạo đức(Kiệt)Kĩ Thuật(Y)Thể dục(Kiệt)   
Giải lao 20'   
 33h45' - 4h20'MT(Phượng)TC:TĐ(Phương)TC:TĐ(Quẹl)TNXH(Hà)AV ( Giao)TLV(Kiệt)TLV(Việt)Kĩ thuật(Y)   
6Sáng17h - 7h 35'TV(Mai)TC:Toán(Y)AV(Hậu)Tập viết(Linh)Toán(My)Lịch sử(Kiệt)Toán(Việt)Toán(Phương)   
27h40' - 8h15' TV(Mai)AV(Hậu)TC:Toán(Y)TLV(Linh)TLV(My)TC: Toán(Kiệt)Thể dục(Kiệt)TC:Tập đ(Phương)   
Giải lao 20'   
38h45' - 9h20'HĐTN(Mai)SHNGLL(Phương)SHNGLL(Quẹl)SHNGLL(Linh)SHNGLL(My)SHNGLL(Kiệt)SHNGLL(Việt)SHNGLL(Phương)   
49h25' - 10hSH lớp(Mai)SH lớp(Phương)SH lớp(Quẹl)SH lớp( Linh)SH lớp( My)SH lớp(Kiệt)SH lớp(Việt)SH lớp(Phương)   
GVCNĐặng T Ng MaiNg T M PhươngLâm QuẹlVõ Thị Cẩm LinhNg Thị MyNguyễn Tuấn KiệtPhạm Quốc ViệtLê Thị Phương